logo

Remus Onişor, Apocrifele, o literatură religioasă puţin cunoscută

Rezumat: „Faptele lui Ioan” precum şi „Faptele lui Andrei” sunt scrieri creştine venerabile. Ambele ar putea fi definite ca romane de aventură care conţin şi unele povestiri anecdotice, dar şi unele dramatice, încercând să ne ofere profunde lecţii de viaţă şi îndemnându-ne astfel la … [Read more...]

Dumitru A. Vanca, Morala liturgică

Rezumat: Prezentul articol încearcă evalueze posibilele probleme de natură deontologică şi moral-profesională cu care s-ar putea confrunta slujitorii sfintelor altare în Biserica Ortodoxă Română. După câteva clarificări privind terminologia autorul se apleacă asupra unora dintre aspectele slujirii … [Read more...]

Petruţ Ormenişan, Asceza în „monahismul” musulman

Rezumat: Studiul doreşte să abordeze practica ascetică în religia lui Mahomed. După o scurtă analiză a motivaţiilor şi practicilor ascetice în religiile teiste şi nonteiste, se va stărui asupra naşterii şi dezvoltării ascezei în islam. Vom prezenta succint sufismul ca mişcarea „monahală” … [Read more...]

Valentin Vesa, Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios

Rezumat: Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios. Perspective pentru o Teologie contemporană a religiilor: În contextual globalizării, Teologia Religiilor nu este doar o disciplină parte a unei programe academice, ci este, mai ales, o realitate practică reflectată în întrebarea: cine … [Read more...]

Dan Ioan Mihai, Cultura secularizată şi avortul. Elemente de teologie socială

Rezumat: De la întemeierea lumii Dumnezeu a pus reguli după care se guvernează creaţia. Aceste reguli definesc firescul, naturalul. Familia modernă însă, în baza libertăţii greşit înţelese şi uzând de bunătatea lui Dumnezeu, se îndepărtează tot mai mult de la acest firesc. Acest lucru a dus la … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Relaţia dintre teologie şi filozofie în contextul elenismului creştin ortodox

Rezumat: Părinţii greci nu s-au rezumat la exprimarea unei opinii critice în ce priveşte cultura elenistă, ci au explorat-o în profunzime, realizând totodată şi asociaţii creative cu propriile lor idei. Această perspectivă a luat diferite forme. La nivel cultural, de exemplu, multe lucruri au fost … [Read more...]

Dorin Opriş, Valorile creştine şi începuturile pedagogei moderne

Rezumat: Valorile creştine şi începuturile pedagogiei moderne. Fenomenul educaţional reprezintă un aspect legat structural de persoana umană, prin implicaţiile majore pe care le are asupra dezvoltării personalităţii, iar prin aceasta în plan individual şi social. Cercetările istorice dovedesc … [Read more...]

Monica Opriş, Criterii subiective în alegerea metodelor de evaluare la disciplina religie

Rezumat: Criterii subiective în alegerea metodelor de evaluare la disciplina religie. A vorbi despre evaluarea şcolară în sistemul de învăţământ românesc contemporan înseamnă a-ţi asuma o mare responsabilitate. Una dintre marile provocări ale evaluării constă în identificarea criteriilor în … [Read more...]

Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului

Rezumat: Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului. Trăsătura fundamentală a spiritualităţii bizantine din timpul Paleologilor a fost conservatorismul, caracterizat prin opoziţia permanentă şi constantă faţă de orice înnoire, fidelitatea faţă de … [Read more...]

Alin Albu, Aspecte liturgice din cuprinsul Vicariatului Ortodox Alba Iulia

Rezumat: Aspecte liturgice din cuprinsul Vicariatului Ortodox Alba Iulia (1940 – 1945): cazul parohiei „Buna Vestire” din Alba Iulia. În timpul celui de-al doilea război mondial, programul serviciilor religioase din biserica centrală „Buna Vestire” din Alba Iulia a devenit un adevărat … [Read more...]

Mariuş Ţepelea, Aspecte istorice privind domnia împăratului Iulian

Rezumat: Flavius Claudius Iulianus, cunoscut drept Iulian sau Iulian Apostatul, a fost un împărat roman (Caesar între noiembrie 355 şi februarie 360; August între februarie 360 şi iunie 363), ultimul al dinastiei constantiniene. Flavius Claudius Iulianus, născut în 331 la Constantinopol, a fost … [Read more...]

Ernst C. Suttner, Sfântul Simion Ştefan

Rezumat: Sfântul Simion Ştefan considera trecerea sub jurisdicţia Papei doar o separare juridică de Biserica Ortodoxă Răsăriteană, nu una de natură spirituală. Studiul scoate în evidenţă realitatea unei situaţii eclesiologice aparte, ai cărei protagonişti au fost, pe parcursul sec. XVII-XVIII, … [Read more...]

Dorin OPRIŞ, Forme de organizare a educaţiei Bisericii din primele veacuri creştine

Abstract: Organizational Forms of Education in the Early Centuries of the Church. The imoportance of education in succesful road towards knowlwdge of God has led to consideration of its forms of organization as a priority  for the Church Fathers.  The relationship between theory and practice – then … [Read more...]

Alin ALBU, Protopopiatul Ortodox din Alba Iuliaîn perioada 1940-1945

Rezumat: Studiul de faţă reprezintă o sinteză a tezei de doctorat intitulată „Protopopiatul ortodox Alba Iulia între 1940-1945”, susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Alexandru Moraru. El … [Read more...]

Lucian COLDA, Crezul niceo-constantinopolitan. Câteva consideraţii asupra originii şi structurii lui

Rezumat: Această lucrare dezvăluie mai multe premise privind cele două mărturisiri de credinţă, cele două crezuri - de la Niceea şi de la Constantinopol. Astfel, părinţii de la Niceea se limitează la a explica doar raportul dintre Fiul şi Tatăl, subliniind dumnezeirea Fiului. Învăţăturile despre … [Read more...]

Alexandru MOLDOVAN, Glasul care a vestit Cuvântul

Rezumat: Sfântul Ioan Botezătorul este o figură cheie în istoria mântuirii, reprezentând un moment culminant al acesteia. Fiecare chemare sau vocaţie este definită în relaţie cu planul lui Dumnezeu şi constituie colaborarea subiectului uman la îndeplinirea acestui plan. Astfel, fiecare vocaţie are … [Read more...]

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Clerici români ai veacurilor trecute, ocrotitori ai cărţii tipărite pe teritoriul românesc

Rezumat: De la deschiderea primei tipografi din Ţările Române, interesul preoţimii în tipărirea cărţilor a fost semnificativ. Pe lângă misiunea lor clericală, majoritatea conducătorilor Bisericii Ortodoxe au jucat un rol proeminent în editarea de cărţi tipărite, instrumente foarte importante pentru … [Read more...]

Laurenţiu Nicolae STAMATIN, La contribution du clergé orthodoxe appartenant aux Diocèses d’Argeş et Buzău au soutient de la lutte pour indépendance nationale

Rezumat: Contribuţia clerului ortodox aparţinând Episcopiilor de Argeş şi Buzău la susţinerea luptei pentru independenţă naţională. Războiul de Independenţă din anii 1877-1878, purtat împotriva turcilor, a dus la recunoaşterea internaţională a independenţei României. Statul român nu era pregătit să … [Read more...]

Ioan COZMA, Il possessio ed il dominium dei beni temporali della Chiesa nella legislazione canonica cattolica orientale

Rezumat: „Possessio” şi „Dominium” cu privire la bunurile temporale ale Bisericii în legislaţia canonică catolică răsăriteană. Legislaţia canonică catolică stabileşte principiul apartenenţei bunurilor temporale persoanelor juridice care au dobândit legal aceste bunuri, utilizând în acest sens … [Read more...]

Cristian SIBIŞAN, Contemplarea abisului fiinţial

Rezumat: Dumnezeu nu este o fiinţă abstractă, o esenţă fără iubire, ci din contra, o Treime de Persoane care îşi manifestă dragostea lor una alteia. Regăsim această dragoste în Fiul lui Dumnezeu, chiar şi după întruparea Sa ca fiinţă umană. Tocmai prin această întrupare firea omenească atinge o nouă … [Read more...]

Monica OPRIŞ, Etape în înţelegerea şi trăirea credinţei sau drumul de la Botez spre maturitate

Rezumat: Descrierea relaţiei dintre înţelegere şi experienţa religioasă, respectiv formarea trăsăturilor morale ale personalităţii şi caracteristicile dezvoltării psiho-fizice, necesită o abordare din mai multe perspective, dar, datorită structurii acestei lucrări, ne-am rezumat la părţile … [Read more...]

David PESTROIU, Botezul – rod al propovăduirii Evangheliei, în opera Sf. Vasile cel Mare

Rezumat: Acest studiu pune în lumină activitatea marelui capadocian din perspectiva misionară a datoriei de a predica şi a consecinţei imediate a acesteia: Botezul. După evidenţiere contextului istoric, este prezentată baza revelată a misiunii. Se arată că subiectul propovăduirii Sf. Vasile cel … [Read more...]

Domin ADAM, Rugăciunile şi imnele Slujebei Botezului

Rezumat: Fiecare moment din viaţa unei persoane este sub semnul harului dumnezeiesc. Întâiul semn al prezenţei harului divin într-o persoană este faptul că prima manifestare externă a fiinţei umane se exprimă prin muzică. In zilele noastre, datorită interesului mass-mediei în rating, oamenii se … [Read more...]

Teofil TIA, (Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă

Rezumat: Studiul „(Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă” urmăreşte să contureze un tablou realist al multiplelor dificultăţi întâmpinate de iniţiativa de a repropune un traseu formativ creştin tinerilor societăţii postmoderne destructurante. Primul subtitlu, „Mutaţie … [Read more...]

Mihai HIMCINSCHI, Misiunea baptismală ca înfiere duhovnicească şi fundament al identităţii creştine

Rezumat: Botezul este o Taină misionară prin excelenţă. Prin această Taină, o persoană îşi mărturiseşte public decizia de a deveni creştin şi adeziunea la doctrina şi spiritualitatea Bisericii. Este dovada vizibilă a faptului de a fi ucenicul şi fratele lui Hristos, copilul înfiat de Tatăl ceresc şi … [Read more...]