logo

Dumitru Vanca, Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea

Rezumat: Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea reflectat în Molitfelnicul de la Alba Iulia, 1689. Cu toate că a apărut foarte repede după primul Molitfelnic ortodox tipărit (Veneţia, 1526), primul Molitfelnic pe teritoriul românesc (Târgoviştet ,1540), a fost … [Read more...]

Teofil Tia, Omul de masă şi criza fermităţii axiologice din cultură

Rezumat: The Man of the Masses and the Cultural Crisis of the Axiological Firmness. Post-enlightenment – a dominant mentality in the Western world vehiculates the notion of “Neo-enlightenment” as a Post-modern ideology marked by utilitarianism, ultra-economism and immanentism, which promotes values … [Read more...]

Silvia Negruţiu, Activitatea didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipii

Rezumat: Materialul de faţă reprezintă o lecţie (prelegere) în faţa clasei, având ca subiect colindul românesc şi locul lui în tradiţia populară românească. Colindele şi cântecele de stea par să fi rămas singura legătură a omului modern cu semnificaţia religioasă a sărbătorii … [Read more...]

Iustinian Şovrea, Proiectul unei antropologii creştine

Rezumat: Bazaţi pe realitatea existenţei unei societăţi secularizate care exilează religia în subiectivism şi a creşterii numărului celor care nu sunt în contact cu religia şi cu adevărul ei, noi trebuie să identificăm un fundament comun de dialog între credincioşi şi ne-credincioşi. … [Read more...]

Dorin Opriş, Pedagogie şi viaţă socială în Ţările Române

Rezumat: În secolul al XVIII-lea s-au înregistrat importante modificări în Europa, în domeniile politic, cultural sau economic, care nu puteau exclude dezvoltarea şi modernizarea învăţământului. Activitatea unor filosofi şi educatori proeminenţi, precum J.J. Rousseau, Im. Kant sau chiar … [Read more...]

Albu Alin, Personalitatea Episcopului Vetranion al Tomisului

Rezumat: Studiul de faţă nu intenţionează prezentarea vreunei descoperiri în cazul Vetranion, pentru că izvoarele referitoare la acest personaj, de altfel foarte puţine, au fost deja sesizate şi publicate de către cercetători, ci îşi propune o analiză interpretativă a izvoarelor şi a … [Read more...]

Ovidiu Panaite, Sfântul Ierotei, între Ultrasilvana şi Pannonia

Rezumat: Prin canonizarea episcopului Hierotheos (Ierotei) de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol în anul 2000,  se redeschide o nouă pagină în cercetarea relaţiilor româno-maghiare pentru secolul al X-lea. Dincolo de aspectul cultural, istoric şi arheologic al problemei se deschide … [Read more...]

Ioan Cozma, Apariţia economului în Biserică şi rolul său în administrarea bunurilor bisericeşti

Rezumat: Data apariţiei economului în Biserică nu poate fi stabilită cu exactitate. Prezenţă sporadică în secolul al IV-lea, instituţia economului va cunoaşte o răspândire tot mai mare, ajungând ca la sinodul de la Calcedon să fie impusă ca obligatorie în toate eparhiile. Astfel că, Părinţii de la … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Legătura dintre teologie şi filozofie

Rezumat: Legătura dintre teologie şi filozofie. O perspectivă misionară: Logosul şi cosmologia ortodoxă. Biserica poate şi trebuie să folosească toate formele unei anumite culturi, cu condiţia ca aspectele principale ale viziunii biblice să fie păstrate. În aceste situaţii, Biserica trebuie să … [Read more...]

Emil Jurcan, Sacrificiul ca paradigmă a aşteptării jertfei hristice

Rezumat: Sacrificiul este o formă de dialog sau o relaţie de aşteptare în speranţă dintre om, ca creatură, şi Dumnezeu, ca Creator. Deşi există multiple forme ale sacrificiului, acestea afirmă tocmai unicitatea acestuia. Faptul că fiecare religie are sacrificiul ca element religios esenţial … [Read more...]

Liviu Petcu, Accente filocalice privitoare la Taina Sfântului Botez

Rezumat: Sfintele Taine ale Bisericii sunt prezente în textele filocalice ca fiind absolut obligatorii pentru mântuire, fiecare dintre ele reprezentând o etapă pe care credincioşii trebuie s-o îndeplinească pentru a ajunge în Împărăţia cerurilor. Curăţirea credincioşilor … [Read more...]

Monica Opriş, Religie şi Evaluare

Rezumat: Pornind de la realizarea educaţiei religioase în şcoală, prin (re-)introducerea educaţiei religioase ca disciplină şcolară şi de la faptul că orice parcurs de învăţământ, de asemenea, presupune evaluare, studiul de faţă intenţionează să stabilească fundamentul de … [Read more...]

Iuliana Wainberg-Drăghiciu, Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, editor şi predoslov

Rezumat: Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, editor şi predoslov al unor tipărituri româneşti de la mijlocul secolului al XVII-lea Arătând pasiune pentru cuvântul scris din fragedă adolescenţă, o dată ajuns mitropolit, Ştefan continuă munca începută de predecesorul său, mitropolitul … [Read more...]

Alin Albu, Paza minţii la părinţii filocalici

Rezumat: Studiul de faţă abordează tema pazei minţii, aşa cum a fost ea înţeleasă de Sfinţii Părinţi. Având în vedere că acest proces nu reprezintă nici pe departe o simplă operaţie intelectual-cognitivă, ci o implicare integrală a omului, deci atât a minţii, cât şi a trupului … [Read more...]

Gheorghe Istodor, Omul – realitate dihotomică

Rezumat: Omul – realitate dihotomică. O mărturie misionară împotriva concepţiilor eterodoxe antropologice Conform învăţăturii ortodoxe, omul este întruchiparea creaţiei lui Dumnezeu; el este, de asemenea, „chipul” slavei lui Dumnezeu, deşi poartă rănile păcatelor (Sf. Grigorie de Nyssa). … [Read more...]

Caius Cuţaru, Eliade-Pettazzoni sau istoria unei ucenicii

Rezumat: Studiul de faţă tratează despre relaţie dintre doi reprezentanţi de marcă ai istoriei religiilor din secolul XX, Rafaelle Pettazzoni şi Mircea Eliade, concentrându-se asupra corespondenţei lor, cu tot dinamismul ei şi modul în care cei doi s-au influenţat reciproc. Ucenicia lui … [Read more...]

Iulian Mihai L. Constantinescu, „Mixta religio” după dreptul canonic matrimonial al Bisericii Romano-Catolice

Rezumat: Prin cercetarea legislaţiei sacramental-matrimoniale (Sacramentum matrimonies) din 1967 până astăzi putem afirma că Biserica Romano-Catolică şi-a schimbat atitudinea faţă de căsătoriile mixte, inclusiv faţă de acelea cu ortodocşi, făcând o distincţie între o căsătorie a unui catolic cu … [Read more...]

Florin Botezan, Viaţa duhovnicească – firescul vieţuirii ortodoxe în Biserică

Rezumat: În Biserica Ortodoxă prin viaţă duhovnicească se înţelege trăirea vieţii de zi cu zi în comuniune cu Dumnezeu, este firescul vieţuirii în Biserică. Termenul de viaţă duhovnicească nu se referă numai la activităţile spirituale, la minte, inimă şi suflet, ci la întreaga viaţă a omului care … [Read more...]

Adam Domin, Cântarea bisericească în Ardeal. Alba-Iulia şi Blaj

Rezumat: Până prin secolele X-XI, viaţa religioasă a românilor ardeleni era identică sub toate aspectele cu cea a fraţilor lor din sudul-estul Carpaţilor. De prin secolele XI-XIII, viaţa lor bisericească se complică datorită tendinţelor prozelitiste care vizau mai întâi credinţa şi cultul de care … [Read more...]

Remus Onişor, Cartea Jubileelor, o apocrifă intertestamentară

Rezumat: Conţinutul „Cărţii Jubileelor” este substanţial identic cu acela al cărţii canonice „Facerea”, motiv pentru care a şi fost numită, la modul general, „Mica Geneză”, fiind inferioară ca autoritate cărţilor canonice. Întreaga operă nu este altceva decât descrierea revelaţiei pe care Moise a … [Read more...]

Marius Telea, Influenţe culturale bizantino-apusene în Ţările Române în secolele XIV-XV

Rezumat: Aproape inexplicabil, în timpul crizei economice, militare şi politice care s-a extins foarte mult în ultimele două secole ale existenţei Imperiului Bizantin, la nivel cultural a fost înregistrată o perioadă înfloritoare înainte de sfârşitul tragic. Acest lucru a fost … [Read more...]

Ovidiu Panaite, Teologia politică în timpul dinastiei constantiniene. Criterii privind relaţia Biserică-Stat într-o societate pluralistă

Rezumat: Secularizarea se definește ca acel curent prin care valorile sociale și individuale se declară autonome în fața spațiului metafizic al gândirii religioase. Secularizarea urmărește realitatea lucrurilor în funcționalitatea lor și nu ontologia lor; abordează tema lumii și a omului din … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Trinity and Society

Rezumat: Dumnezeu se adresează El Însuşi întregii lumi şi tuturor claselor sociale prin Duhul Său. Această comuniune dintre Dumnezeu şi lume nu este una directă, ci este exprimată de sensurile cuvintelor şi faptelor care exprimă modul în care oamenii au înţeles şi au răspuns prezenţei lui … [Read more...]

N. Tom Wright, The Bible and Christian Unity

Rezumat: Biblia şi unitatea creştină. Provocarea şi costurile unităţii creştine. Temeiurile biblice din Ioan 17, unde este ilustrată imaginea „Noului Templu” pentru Biserică; provocarea din Faptele Apostolilor, unde se regăseşte „lupta” dintre iudei şi neamuri de a se uni în Hristos; provocarea din … [Read more...]

Domin Adam, Înţelesul muzicii bisericeşti şi marii imnografi

Rezumat: Muzica este un element comun al fiecărei credinţe. Răspândirea creştinismului în lumea elenistă a făcut ca strălucitoarea cultură a Greciei să combine elemente de muzică populară cu melosul iudaic sacru şi să dea naştere unei imnografii remarcabile. La început, creştinismul a … [Read more...]