logo

Dorin OPRIŞ, Forme de organizare a educaţiei Bisericii din primele veacuri creştine

Abstract: Organizational Forms of Education in the Early Centuries of the Church. The imoportance of education in succesful road towards knowlwdge of God has led to consideration of its forms of organization as a priority  for the Church Fathers.  The relationship between theory and practice – then … [Read more...]

Alin ALBU, Protopopiatul Ortodox din Alba Iuliaîn perioada 1940-1945

Rezumat: Studiul de faţă reprezintă o sinteză a tezei de doctorat intitulată „Protopopiatul ortodox Alba Iulia între 1940-1945”, susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Alexandru Moraru. El … [Read more...]

Lucian COLDA, Crezul niceo-constantinopolitan. Câteva consideraţii asupra originii şi structurii lui

Rezumat: Această lucrare dezvăluie mai multe premise privind cele două mărturisiri de credinţă, cele două crezuri - de la Niceea şi de la Constantinopol. Astfel, părinţii de la Niceea se limitează la a explica doar raportul dintre Fiul şi Tatăl, subliniind dumnezeirea Fiului. Învăţăturile despre … [Read more...]

Alexandru MOLDOVAN, Glasul care a vestit Cuvântul

Rezumat: Sfântul Ioan Botezătorul este o figură cheie în istoria mântuirii, reprezentând un moment culminant al acesteia. Fiecare chemare sau vocaţie este definită în relaţie cu planul lui Dumnezeu şi constituie colaborarea subiectului uman la îndeplinirea acestui plan. Astfel, fiecare vocaţie are … [Read more...]

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Clerici români ai veacurilor trecute, ocrotitori ai cărţii tipărite pe teritoriul românesc

Rezumat: De la deschiderea primei tipografi din Ţările Române, interesul preoţimii în tipărirea cărţilor a fost semnificativ. Pe lângă misiunea lor clericală, majoritatea conducătorilor Bisericii Ortodoxe au jucat un rol proeminent în editarea de cărţi tipărite, instrumente foarte importante pentru … [Read more...]

Laurenţiu Nicolae STAMATIN, La contribution du clergé orthodoxe appartenant aux Diocèses d’Argeş et Buzău au soutient de la lutte pour indépendance nationale

Rezumat: Contribuţia clerului ortodox aparţinând Episcopiilor de Argeş şi Buzău la susţinerea luptei pentru independenţă naţională. Războiul de Independenţă din anii 1877-1878, purtat împotriva turcilor, a dus la recunoaşterea internaţională a independenţei României. Statul român nu era pregătit să … [Read more...]

Ioan COZMA, Il possessio ed il dominium dei beni temporali della Chiesa nella legislazione canonica cattolica orientale

Rezumat: „Possessio” şi „Dominium” cu privire la bunurile temporale ale Bisericii în legislaţia canonică catolică răsăriteană. Legislaţia canonică catolică stabileşte principiul apartenenţei bunurilor temporale persoanelor juridice care au dobândit legal aceste bunuri, utilizând în acest sens … [Read more...]

Cristian SIBIŞAN, Contemplarea abisului fiinţial

Rezumat: Dumnezeu nu este o fiinţă abstractă, o esenţă fără iubire, ci din contra, o Treime de Persoane care îşi manifestă dragostea lor una alteia. Regăsim această dragoste în Fiul lui Dumnezeu, chiar şi după întruparea Sa ca fiinţă umană. Tocmai prin această întrupare firea omenească atinge o nouă … [Read more...]

Monica OPRIŞ, Etape în înţelegerea şi trăirea credinţei sau drumul de la Botez spre maturitate

Rezumat: Descrierea relaţiei dintre înţelegere şi experienţa religioasă, respectiv formarea trăsăturilor morale ale personalităţii şi caracteristicile dezvoltării psiho-fizice, necesită o abordare din mai multe perspective, dar, datorită structurii acestei lucrări, ne-am rezumat la părţile … [Read more...]

David PESTROIU, Botezul – rod al propovăduirii Evangheliei, în opera Sf. Vasile cel Mare

Rezumat: Acest studiu pune în lumină activitatea marelui capadocian din perspectiva misionară a datoriei de a predica şi a consecinţei imediate a acesteia: Botezul. După evidenţiere contextului istoric, este prezentată baza revelată a misiunii. Se arată că subiectul propovăduirii Sf. Vasile cel … [Read more...]

Domin ADAM, Rugăciunile şi imnele Slujebei Botezului

Rezumat: Fiecare moment din viaţa unei persoane este sub semnul harului dumnezeiesc. Întâiul semn al prezenţei harului divin într-o persoană este faptul că prima manifestare externă a fiinţei umane se exprimă prin muzică. In zilele noastre, datorită interesului mass-mediei în rating, oamenii se … [Read more...]

Teofil TIA, (Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă

Rezumat: Studiul „(Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă” urmăreşte să contureze un tablou realist al multiplelor dificultăţi întâmpinate de iniţiativa de a repropune un traseu formativ creştin tinerilor societăţii postmoderne destructurante. Primul subtitlu, „Mutaţie … [Read more...]

Mihai HIMCINSCHI, Misiunea baptismală ca înfiere duhovnicească şi fundament al identităţii creştine

Rezumat: Botezul este o Taină misionară prin excelenţă. Prin această Taină, o persoană îşi mărturiseşte public decizia de a deveni creştin şi adeziunea la doctrina şi spiritualitatea Bisericii. Este dovada vizibilă a faptului de a fi ucenicul şi fratele lui Hristos, copilul înfiat de Tatăl ceresc şi … [Read more...]

Florin BOTEZAN, Postul Mare şi Sfintele Paşti – paradigmă a asumării şi actualizării Botezului de către mădularele Bisericii

Rezumat: În Biserica primară, scopul principal al Postului Mare era pregătirea catehumenilor pentru Botezul care, în acea vreme, era săvârşit în timpul slujbei pascale. Dar chiar şi când Biserica botează rareori adulţi şi instituţia catehumenatului a dispărut, sensul fundamental al Botezului rămâne … [Read more...]

Emil JURCAN, Iniţierea sacrală dintr-o perspectivă comparată

Rezumat: Iniţierea sacră este, pentru toate religiile, o intrare în sacralitatea propriei religii. Nu există credinţă fără nici o formă de iniţiere. Există mai multe tipuri de iniţiere, şi eu am încercat un fel de discurs comprimat, redus la câteva exemple luate din religiile lumii, pentru a mă … [Read more...]

Cuprins Nr. 1/2011

I. STUDII ŞI ARTICOLE Emil JURCAN, Iniţierea sacrală dintr-o perspectivă comparată Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2011, p. 9-28 Florin BOTEZAN, Postul Mare şi Sfintele Paşti – paradigmă a asumării şi actualizării Botezului de către mădularele Bisericii Altarul Reîntregirii, Nr. … [Read more...]